• CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ASEAN
 • Chuyển đổi lắp đặt biến tần cho quạt khói của Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1

   Khách hàng:

   Công ty Nhiệt điện Mông Dương

   Đối Tác Liên Danh:

   Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Phateco

   Giá trị đấu thầu:

   24.145.000.000 VNĐ

   Địa điểm xây dựng:

   Công ty Nhiệt điện Mông Dương

   Thời gian xử lý:

   2019

  Chuyển đổi lắp đặt biến tần cho quạt khói của Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1

   Dự Án Liên Quan