• CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ASEAN
 • Cung cấp các thiết bị - vật tư trong khai thác hầm lò

  Aptomat phòng nổ 400A
  Aptomat phòng nổ 400A
  Aptomat phòng nổ 500-630A
  Aptomat phòng nổ 500-630A
  SP băng chuyền trong lĩnh vực công nghiệp
  SP băng chuyền trong lĩnh vực công nghiệp
  Giàn chống thủy lực
  Giàn chống thủy lực

   

  Hệ thống thông tin liên lạc trong mỏ.jpg
  Hệ thống thông tin liên lạc trong mỏ

   

  Khởi động mềm
  Khởi động mềm

   

  Khởi động từ phòng nổ 120A
  Khởi động từ phòng nổ 120A

   

  Khởi động từ phòng nổ 200-300-400A
  Khởi động từ phòng nổ 200-300-400A

   

  Máng cào 420
  Máng cào 420

   

  Máy biến áp chiếu sáng phòng nổ
  Máy biến áp chiếu sáng phòng nổ

   

  Máy biến áp phòng nổ 630kVA.jpg
  Máy biến áp phòng nổ 630kVA
  Máy cắt phòng nổ 100-200-400A
  Máy cắt phòng nổ 100-200-400A

   

  TB Hầm lò. Cầu dao phòng nổ 400-660A
  Cầu dao phòng nổ 400-660A

   

  Tủ điện phòng nổ 6kV
  Tủ điện phòng nổ 6kV