• CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ASEAN
 • Cung cấp vật tư SCTX phần điện và thiết bị hệ thống PCCC năm 2019

   Khách hàng:

   Công ty Nhiệt điện Mông Dương

   Giá trị đấu thầu:

   6.080.646.000 VNĐ

   Địa điểm xây dựng:

   Công ty Nhiệt điện Mông Dương

   Thời gian xử lý:

   2019

  Cung cấp vật tư SCTX phần điện và thiết bị hệ thống PCCC năm 2019

   Dự Án Liên Quan