• CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ASEAN
 • Nâng cấp hệ thống điều khiển tự động - tổ máy số 1

   Khách hàng:

   Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV

   Giá trị đấu thầu:

   13.799.995.000 VNĐ

   Địa điểm xây dựng:

   Nhà máy Nhiệt điện Sơn Động

   Thời gian xử lý:

   2019

  Nâng cấp hệ thống điều khiển tự động - tổ máy số 1

   Dự Án Liên Quan