• CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ASEAN
 • Tư vấn lập phương án xác định tỷ lệ trộn than tối ưu cho Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1

   Khách hàng:

   Công ty Nhiệt điện Mông Dương

   Đối Tác Liên Danh:

   Công ty Cổ phần Tư vấn Điện 3 (PECC3)

   Giá trị đấu thầu:

   14.100.000.000 VNĐ

   Địa điểm xây dựng:

   Công ty Nhiệt điện Mông Dương

   Thời gian xử lý:

   2020

  Tư vấn lập phương án xác định tỷ lệ trộn than tối ưu cho Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1

   Dự Án Liên Quan