• CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ASEAN
 • Cung cấp cáp điện trong lò phục vụ sản xuất giai đoạn 3

   Khách hàng:

   Công ty Than Khe Chàm - TKV - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam

   Giá trị đấu thầu:

   11.467.181.000 VNĐ

   Địa điểm xây dựng:

   Mỏ than Khe Chàm

   Thời gian xử lý:

   2018

  Cung cấp cáp điện trong lò phục vụ sản xuất giai đoạn 3

   Dự Án Liên Quan