• CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ASEAN
 • Cung cấp máy khoan thăm dò trước gương dùng trong mỏ hầm lò

   Khách hàng:

   Công ty Than Khánh Hòa - VVMI

   Giá trị đấu thầu:

   440.000.000 VNĐ

   Địa điểm xây dựng:

   Công ty Than Khánh Hòa - VVMI

   Thời gian xử lý:

   2016

  Cung cấp máy khoan thăm dò trước gương dùng trong mỏ hầm lò

   Dự Án Liên Quan