• CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ASEAN
 • Cung cấp thiết bị điện - Bộ hòa đồng bộ và tủ phân phối 7,2kV

   Khách hàng:

   Công ty Than Nam Mẫu - TKV - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam

   Giá trị đấu thầu:

   7.112.232.976 VNĐ

   Địa điểm xây dựng:

   Khai trường Than Thùng - Công ty Than Nam Mẫu

   Thời gian xử lý:

   2016

  Cung cấp thiết bị điện - Bộ hòa đồng bộ và tủ phân phối 7,2kV

   Dự Án Liên Quan